All The Words I Didnt Send

A-cube contemporary – https://www.a-cube.gallery/
27/09/23-03/10/23
Start: 18:00- Finish 20:00

Всички думи, които не изпратих,

и крещящата нужда да натиснем Enter/Send.
Въобще нуждата тия думи най-накрая да бъдат изпратени до получателя.


Инсталацията All The Words I Didn’t Send, се занимава със съвремието ни, където голяма част от общуването минава онлайн, в една непрестанна комуникация.
Разбъркани взаимоотношения, непрочетени писма, студено предадени думи и липсваща емоция .
И дори с тази критика, ето ме и мен зад клавиатурата, набирам мислите си и не успявам да предам най-важното, именно онова, което е способно да се разбере само лице в лице, което от своя страна отваря още въпроси- от какво се страхуваме?

Всички думи, които не изпратих е един голям бял лист (blank page) изпълнен с нестихваща емоция, с желание, с гняв, с молба, с любов, с нечия истина, с разочарование, с изненада, с красиви думи, със сбогуване, с обида, с посрещане и още и още.

Инсталацията включва десетки използвани клавиатури любезно предоставени от https://ecologica.bg/

Кординатор на проект: Явор С.

All the words I didn’t send
and the glaring need to press Enter/Send.

The need for these words is to finally be sent to the recipient.

The installation All The Words I Didn’t Send deals with our modern society, where a large part of communication takes place online, in a non-stop communication.
Messed up relationships, unread messages, coldly delivered words and missing emotion.

And even with this criticism, here I am behind the keyboard, collecting my thoughts and failing to convey the most important thing, precisely what can only be understood face to face, which from other side opens up more questions – what are we afraid?

All the words I didn’t send is a big blank page filled with unceasing emotion, with desire, with anger, with request, with love, with someone’s truth, with disappointment, with surprise, with beautiful words, with goodbye, with insult, with welcoming and more and more.
The installation includes dozens of used keyboards kindly provided by https://ecologica.bg/

Project Coordinator: Yavor S.