Асамблея на срама

https://www.facebook.com/events/1762712544177233/?ref=newsfeed

„Асамблея на срама“
Имам много любим цитат от Албер Камю, който гласи „хората също излъчват нещо
нечовешко“, срамът не е човешка емоция, той е извънземно усещане, че излизаш от кожата си
и се виждаш отстрани.
И докато се гледаш в тия няколко секунди си казваш „Това не съм аз, това не е моя
постъпка,мисъл“ или пък „това съм аз, направих това, за да мога да изпитам нещо“, нещо
човешко.
И не е ли именно сблъсъкът със срама, неговото превъзмогване? Колко от нас или по-точно,
колко малко от нас, сядат за 5 минути и правят разбор на постъпките си? Защото нали сам
трябва да си си и съдник и приятел и любовник.
Красиво е от друга страна да се срамуваш. Не сте ли забелязали, че срамът придава едно
особено достойнство на носещите го. Прави ги някак по-честни, даже по детски симпатични.
Аз не съм тук, за да ви карам да се срамувате, нито за уроци. Логиката на срама, ако въобще
има логика в него, е само за този, който си го носи.


„Assembly of shame”
I have a favorite quote from Albert Camus that goes „people also radiate something unhuman“,
Shame is not a human emotion, it’s an almost cosmic feeling, of getting out of your skin and seeing
yourself from the outside. And while looking at yourself in those few seconds, you say to yourself
„This is not me, this is not my action, thoughts“ or „this is me, I did this so I could experience
something“, something humanly.
And isn’t it precisely the confrontation with shame, its overcoming it? How many of us, or rather
how few of us, sit down for 5 minutes and analyze our actions? Because you, yourself have to be a
judge and a friend and a lover. It’s beautiful, on the other hand, to be ashamed.
Have you noticed that teh shame gives a special dignity to those who waer it. It makes them
somehow more honest, even childlike. I’m not here to embarrass you or lecture you. The logic of
shame, if there is any logic in it at all, is only for the wearer.


You Know My Name
mirror object, 3d printed letters